Curriculum Școala Gimnazială Genesis

 

Programul educațional la Școala Gimnazială Genesis – Gimnaziu

Genesis College a primit autorizarea internațională pentru programul MYP pentru clasele V-X. Astfel, Genesis face de acum parte din marea comunitate a școlilor internaționale globale. Pentru mai multe detalii despre programul MYP și organizația IB vizitați www.ibo.org.

Acest program le conferă elevilor un cadru de învățare ce încurajează creativitatea, gândirea critică și capacitatea de reflecție, precum și crearea de conexiuni între procesul de învățare și lumea reală.

Accentul se pune pe modul în care sunt abordate abilitățile de învățare, oferind baza pentru învățarea independentă și încurajând aplicarea cunoștințelor și abilităților, chiar și în contexte nefamiliare.

Programul academic MYP este conceput pentru a sprijini și stimula dezvoltarea personală și intelectuală a elevilor de gimnaziu. Aceștia sunt îndrumați în dezvoltarea și aplicarea abilităților și conceptelor specifice subiectului și vârstei. Exemple de activități includ proiectele interdisciplinare și participarea la evenimente culturale, cum ar fi Festivalul de știință sau concursul Artfel de istorie, desfășurat la nivelul ciclului gimnazial.

Școala Gimnazială Genesis oferă un program bogat și variat pe parcursul anilor MYP, iar elevii sunt încurajați să participe la numeroase activități extrașcolare.

Un aspect important pe care programul MYP îl propune este dezvoltarea abilităților de comunicare prin încurajarea învățării limbilor materne și a celor secundare. Programul promovează înțelegerea interculturală și implicarea globală, oferind astfel elevilor oportunitatea de a-și dezvolta cunoștințele, abilitățile și atitudinea pozitivă de care au nevoie pentru a gestiona situații complexe și a întreprinde acțiuni responsabile în viitor.
Școala Gimnazială Genesis oferă o atmosferă de învățare pozitivă și productivă, asigurând toate premisele pentru ca elevii să obțină rezultate deosebite pe plan academic, artistic și sportiv. La Școala Genesis se studiază toate disciplinele din curriculumul naţional elaborat de Ministerul Educației Naționale, abordarea fiind însă una modernă, în care învățarea nu se limitează la spațiul sălii de clasă, ci este îmbogățită printr-o multitudine de oportunități și surse de inspirație, cum ar fi excursii, vizite adaptate tematic și prin acte de învățare în diferite contexte. Lecțiile au în centrul participarea activă a elevului, fiind folosite metode activ-participative, precum dialogul euristic și mai ales, învăţarea prin descoperire şi învăţarea bazată pe investigatia experimentală, sporind astfel motivația elevilor pentru învățare.
Unul dintre punctele cheie ale Școlii Gimnaziale Genesis este atenția individuală, determinată de numărul mic de elevi dintr-o clasă. Atenția și timpul acordat fiecărui elev din clasă sunt importante pentru progresul școlar, dar mai ales pentru o bună imagine de sine și încrederea în forțele proprii. Un număr redus de elevi facilitează un management al clasei mai bun pentru profesor, timp mai mult pentru fiecare elev, lucru pe grupe mici și individual, precum și lucru diferențiat sau învățarea prin cooperare. Clasele de mici dimensiuni oferă copilului un mediu familiar, transformându-se în mici comunități în care copiii relaționează, stabilind prietenii durabile.

În sprijinul comunității

Elevii școlii sunt implicați în activități ce vin în sprijinul comunității. Acestea se extind în afara granițelor clasei, implicându-i pe elevi în mod activ în comunitatea din care fac parte. Îi încurajăm astfel să devină cetățeni responsabili și să înțeleagă în profunzime lumea din jurul lor, prin activități ce vin în sprijinul comunității.

Proiect personal

Aspectele cheie ale programului MYP sunt menite să încurajeze cercetarea individuală prin Proiectul Personal – proiect necesar pentru absolvirea programului în clasa a X-a. În plus, curriculumul MYP este proiectat specific pentru a crea elevi deschiși către noi oportunități, promovând totodată valorile locale și internaționale, proiect prin care elevii școlii trebuie să contribuie la îmbunătățirea comunității din care fac parte. Fiecare elev este susținut în proiectul său de către un profesor îndrumător.


MYP Curriculum

Prin implicarea elevilor în cât mai multe activități din diverse domenii, Școala Gimnazială Genesis urmărește dezvoltarea competențelor interdisciplinare, valorificarea inteligențelor multiple, precum și dezvoltarea inteligenței emoționale, punându-se accentul pe experienţe practice care să îi motiveze să înveţe și să se dezvolte intelectual și emoţional.

În programul de amiază, copiii beneficiază de activități de pregătire suplimentară care asigură progresul fiecărui elev sau care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența. Pe lângă curriculumul românesc și cel IB, școala Genesis organizează un program extracurricular bogat, adresat tuturor elevilor, în funcție de înclinațiile și pasiunile lor.

Curriculum MYP include 8 arii de studiu:

La Școala Gimnazială Genesis se studiază la alegere limba a doua, franceză sau germană, în funcție de opțiunile elevilor, două ore pe săptămână. Copiii descoperă lucruri noi despre cultura și civilizația țărilor respective, prin intermediul unor lecţii interactive, cu lectură de texte, jocuri şi audiţii.

Scopul profesorilor de limbi străine este de a crea o atmosferă care facilitează învățarea, de la învățarea unor cunoștințe despre lume, la învățarea unor valori, la descoperirea unor pasiuni, înclinații, pe baza cărora își pot dezvolta propria viziune asupra lumii. De aceea, subiectele, materialele, textele suport alese pentru a fi citite și discutate în cadrul orelor de limbi străine sunt menite să îi provoace în a gândi mai departe de barierele orelor, să descopere lucruri noi, și informații utile pe care le pot aplica în diverse domenii.

Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.

Disciplina limba și literatura română vizează construirea profilului elevului de gimnaziu, având ca obiectiv dobândirea unor competențe cheie: comunicarea în limba maternă, sensibilizarea și exprimarea culturală, care să asigure conexiunea între noțiunile dobândite în ciclul primar și cele ce vor urma în etapa de liceu.

Formarea competenței de comunicare în limba maternă (română) este un proces complex ce implică o serie de conținuturi și activități, stabilite în conformitate cu particularitățile de vârstă ale elevului: căutarea, colectarea, procesarea de informații și receptarea de opinii, idei, sentimente, într-o varietate de mesaje orale sau scrise; exprimarea unor informații, opinii, idei, sentimente prin adaptarea la situația de comunicare; participarea la interacțiuni verbale în diverse contexte școlare sau extrașcolare.

În plus, studiul gramaticii este un demers necesar oricărui vorbitor preocupat de comunicarea cu semenii săi, ca emițător și, deopotrivă, receptor al mesajelor, în contextul social. Însușirea regulilor gramaticale asigură coerență exprimării, logică și claritate comunicării, iar, în plan general, conservă limba, conferindu-i stabilitate.

La clasele ciclului gimnazial, limba engleză este studiată șapte ore pe saptamână. Metoda Content Based Learning (Învățarea pe bază de conținut) este metoda principală în abordarea orelor de limbă engleză, o metodă eficientă prin care nu se predau liste de vocabular pe care copiii trebuie să le memoreze mecanic, ci se introduc cuvintele noi într-un context ce prezintă interes pentru elevi, ce răspunde în același timp nevoilor lor de învățare, precum și curiozității lor științifice.

Catedra de limbă engleză este formată din profesori dedicați care asigură pregătirea elevilor pentru viața reală (engleză generală), dar și pentru examenele internaționale Cambridge, organizate de Universitatea Cambridge ESOL, din Marea Britanie.

În cei patru ani de studiu, elevii de gimnaziu parcurg diverse teme, atât din algebră, respectiv aritmetică, cât și din geometrie.

În lumea algebrei, studiul mulțimilor numerice trece prin mulțimea numerelor naturale, întregi, raționale, iraționale și reale. Ca o punte cu materia de liceu elevii învață despre funcțiile liniare, graficele acestora și ariile subgrafice.

Din punct de vedere al aritmeticii, rezolvarea problemelor cuprinde diverse metode precum mersul invers, metoda grafică, metoda comparației, falsei ipoteze.

Geometria euclidiană introduce toate cunoștințele necesare dezvoltării aptitudinilor privind forma si cantitățile obținute prin măsurare a figurilor și corpurilor geometrice. Plecând de la punct („ punctul este tot”), elevii trec la figuri complexe, segment, unghi, triunghi, patrulater, cerc și ajung să înțeleagă geometria spațială prin studiul prismelor, piramidelor și a corpurilor rotunde.

Conform noii programe, Istoria se studiază la nivelul gimnazial în câte două ore pe săptămână pentru clasele a V-a și a VIII-a și o oră pentru clasele a VI-a și a VII-a. În primii trei ani de studiu, elevii traversează cronologic istoria lumii, din Preistorie și până în zilele noastre, iar în clasa a VIII-a învață despre istoria națională.

Abordarea este interdisciplinară, încercând să depășim maniera tradițională a istoriei politice și militare, adăugând o reinterpretare din perspectiva istoriei culturale. În orice lecție se vor împleti elemente de etnologie, arheologie, sociologie și istoria mentalităților.

Geografia este o ştiinţă care se raportează atât la componentele naturale, cât și la cele sociale ale Terrei, obiectul său de studiu implicând interacţiunea dintre om şi mediul său de viaţă. Elevii claselor gimnaziale studiază în clasa a V-a Geografia fizică generală, în clasa a VI-a Geografia Europei, urmând ca în clasa a VII-a să învețe despre Geografia continentelor extraeuropene, iar în clasa a VIII-a să se concentreze pe studiul Geografiei României.

Prin educația religioasă, elevii dobândesc și înțeleg mai bine rostul omului în lume, cunosc mai în amănunt profunzimea virtuților și necesitatea lor în viață, învață noțiunea și nevoia practicării binelui în lume. Educația religioasă este necesară vieții și societății contemporane, întrucât ea îmbunătățește și corectează anumiți factori moralizatori, care contribuie la dezvoltarea și formarea unui caracter religios-moral.

Fizica și chimia sunt științe fundamentale, prin excelență experimentale. Acestea folosesc un număr relativ mic de principii de bază și legi care pot fi aplicate pentru înțelegerea diversității lumii reale.

Elevii Școlii Gimnaziale Genesis beneficiază de o dotare materială care se dezvoltă de la an la an și permite desfășurarea unor cercuri științifice și a unor activități didactice din ce în ce mai atractive. Astfel, elevii interiorizează nevoia de a cunoaște și înțelege cât mai multe dintre fenomenele ce se desfășoară în jurul lor. Fizica și chimia facilitează dezvoltarea abilităților cognitive ale tinerilor și utilizarea achizițiilor dobândite de aceștia în investigarea și interpretarea lumii înconjurătoare.

Studiul biologiei contribuie la dezvoltarea capacității elevului de a rezolva probleme și situații problemă din viața cotidiană, de a-și imagina şi realiza unele produse utile pentru activităţile curente și de a manifesta interes pentru o viaţă sănătoasă şi pentru păstrarea unui mediu sănătos.

Formarea competențelor propuse se bazează pe o multitudine de conexiuni pe care profesorul de biologie le face în dialog cu elevii, prin implicarea elevilor în activităţi multiple de observare, aplicare şi experimentare.

Artele, atât cele vizuale, cât și cele muzicale sau teatrale, ocupă un loc important în educația pe care o oferim elevilor Școlii Gimnaziale Genesis.
În cadrul orelor de muzică se acordă un loc important formării “gustului” pentru muzică de calitate. Orele de muzică sunt pregătite pentru a le oferi copiilor ocazia de a fi expuși unei palete cât mai largi de lucrări muzicale de calitate (muzica clasică si muzica de jazz, dar şi muzica contemporană de calitate), iar prin exerciţiile şi instrumentele folosite, ei au ocazia de a experimenta muzica respectivă într-o manieră inedită, dar şi de a o înţelege într-un mod cât mai direct şi mai implicat cu putinţă, folosind elemente din metodele interactive de predare a muzicii.
De asemenea, există un program muzical paralel, în cadrul căruia copiii pot alege să studieze intensiv un instrument muzical (pian, chitară, flaut dulce) sau canto, dar şi un cor al şcolii, unde elevii îşi pot dezvolta capacităţile muzicale într-un mediu potrivit şi atractiv, cântând şi simţind bucuria exprimării prin sunete. Astfel, gustul pentru muzică bună se dezvoltă treptat, prin experimentare directă.

Artele spectacolului sunt completate de cursurile de dans, care sunt atent concepute, în așa fel încât să ofere fiecărui copil care participă beneficii reale pe mai multe direcții, indiferent de vârsta pe care o are. Dansul este o activitate prin care copiilor le crește tonusul muscular și flexibilitatea, capătă un echilibru și o coordonare mai bună. În timp, deprind o postură corectă a corpului, în special a spatelui și sunt obișnuiți să perceapă mișcarea și activitatea fizică ca pe un lucru plăcut. Cursurile îi ajută pe copii să se simtă mai siguri pe ei și să învețe să-și stăpânească emoțiile. Învățarea unui dans presupune concentrare, exersarea atenției, dar și antrenarea memoriei pentru a reține înșiruirea corectă a pașilor.

Departamentul de Arte desfășoară programe interdisciplinare, studiind pictorii și lucrările acestora, dar și patrimoniul cultural, punându-se accent pe formele de valorificare și protejare a acestuia. Cursurile de Artă stimulează imaginația și creativitatea copiilor prin mijloace artistice și gândire intuitivă.

Credem că atunci când este bine abordată, educația fizică îi impulsionează pe elevi să participe pe deplin și să-și dezvolte o admirație și o atracție pentru toată viața în ceea ce privește activitatea fizică, sportul și exercițiile fizice.

Programul sportiv de la Genesis îi ajută pe elevi să învețe despre ei înșiși, despre importanța unui stil de viață sănătos, le crește încrederea în sine, valorizând jocul echitabil și respectul. De asemenea, contribuie la dezvoltarea unei game de aptitudini cognitive importante, cum ar fi luarea deciziilor și analiza, precum și aptitudinile sociale, ca munca în echipă și comunicarea.

Școala noastră lucrează în mod consecvent pentru a crește implicarea elevilor și a ridica standardele și performanțele în sport în întreaga școală, prin varietatea activităților propuse, îmbunătățind logistica necesară practicării lor, prin dezvoltarea profesională a personalului specializat și mărirea timpului alocat desfășurării activităților fizice. Elevii au două ore de educație fizică pe săptămână, pentru ca cerințele curriculumului să fie acoperite. Lor li se adaugă cluburile din programul de activități alternative (volei, handbal, fotbal, precum și cursuri de Aiki-budo), pentru a-şi dezvolta forţa fizică şi psihică, inteligenţa şi viteza de reacţie.

Pe parcursul nivelului gimnazial, toți copiii sunt inițiați și participă la activități cum ar fi dans, fotbal, volei, handbal sau baschet. Copiii sunt încurajați pe tot parcursul zilei de școală să aibă cât mai multă activitate fizică. Aceasta include jocuri în aer liber în fiecare pauză și în mod special în pauza de prânz, proiecte și competiții sportive etc.

Cursurile de informatică sunt îmbogățite cu activități și lecții interactive, dar și cu proiecte interdisciplinare, bazate pe tehnologie. În cadrul orelor sunt folosite cele mai actuale programe de informatică, structurate interdisciplinar și susținute de o echipă de profesori informaticieni tineri și gata să țină pasul cu interesul crescut al copiilor pentru acest domeniu.

Educația tehnologică are ca principal obiectiv întregirea culturii generale a elevilor, având un caracter interdisciplinar, dar și practic-aplicativ.
La orele de educație tehnologică se asigură o mai bună orientare școlară, datorită cunoașterii unor domenii tehnico-practice, formându-se deprinderi practice de folosire a unor dispozitive și unelte simple din domeniile studiate. În cadrul acestor ore se urmărește formarea unei atitudini pozitive față de protecția și conservarea mediului înconjurător, precum și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, a spiritului de inițiativă.