curriculum național

Şcoala Gimnazială Genesis desfăşoară un program educaţional unic de « Quality Education», care include educaţia formală, conform curriculumului naţional, respectând tendinţele curriculare europene.

Curriculumul Naţional, aplicat în Școala Gimnazială Genesis, cuprinde cele şapte dimensiuni de bază ale învățământului românesc:

  • Plasarea învăţării – ca proces – în centrul demersurilor şcolii (important este nu ceea ce profesorul a predat, ci ceea ce elevul a învăţat).
  • Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini, prin dezvoltarea competeelor proprii rezolrii de probleme, precum şi prin folosirea strategiilor participative în activitatea didactică.
  • Flexibilizarea ofertei de învăţare venită dinspre şcoa(structurarea unui învăţământ pentru fiecare, deci pentru elevul concret, iar nu a unui învăţământ uniform şi unic pentru toţi, conceput pentru un elev abstract).
  • Adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea cotidiană, precum şi la preocupările, interesele şi aptitudinile elevului.
  • Introducerea unor noi modalităţi de selectare şi de organizare a obiectivelor şi a conţinuturilor, conform principiului nu mult, ci bine; important este nu doar ce anume, dar cât de bine, nd şi de ce se învaţă ceea ce se învaţă, precum şi la ce anume servte mai târziu ceea ce s-a învăţat în şcoală.
  • Posibilitatea realirii unor parcursuri şcolare individualizate, motivante pentru elevi, orientate spre inovaţie şi spre implinire personală.
  • Responsabilizarea tuturor ageilor educaţionali în vederea proiectării, monitorizării şi evaluării curriculum-ului.

 

Curricula claselor I- IV, a Școlii Gimnaziale Genesis acoperă următoarele cicluri curriculare:
• ciclul achiziţiilor fundamentale;
• ciclul de dezvoltare.

Ciclul achiziţiilor fundamentale (clasa pregătitoare, urmată de clasele I – a II-a) are ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea initială.

Acest ciclu curricular vizează:
• asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic);
• stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat;
• stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei; • formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială.

Ciclul de dezvoltare (clasele a llI-a – a IV-a) are ca obiectiv major formarea capacităţiilor de bază necesare pentru continuarea studiilor.

Ciclul de dezvoltare vizează:
• dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare;
• dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme;
• familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii;
• constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralism;
• încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă;
• formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate;

La Genesis activităţile se desfăşoară conform programei educaţionale naţionale și sunt completate de programul propriu « Genesis Enrichment », care vizează descoperirea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui copil, integrarea în programe de învăţare accelerate, susţinerea creativităţii şi afirmarea personalităţii fiecărui copil.
Genesis Enrichement presupune:

Cluburi și opționale


Programe ducative


Formarea cadrelor didactice


Ateliere de parenting


Acestora li se adaugă evenimentele cu participarea părinţilor, care susţin ecosistemul copil – şcoală – familie, un element esenţial în cadrul strategiei educaţionale promovate de Genesis.