sunt parteneri pentru educația de excelență

Școala Genesis și Colegiul Național Gheorghe Lazăr

Catedra de limba română

Parteneriatul dintre ŞCOALA GENESIS şi COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, realizat la nivelul catedrei de limba română, aduce un plus de performanţă şi profesionalism, asigurând acomodarea elevilor de gimnaziu cu mediul şcolar al unui liceu de renume, pe de o parte, şi cu abordarea disciplinei limba şi literatura română dintr-o perspectivă complexă, pe de alta parte.
Catedra de limba română asigură racordarea la dezvoltările curriculare actuale, centrate pe rezultate explicite şi evaluabile ale învăţării şi are în vedere asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe — cheie, îndeosebi a competenţelor de Comunicare şi a celor cultural (cunoaşterea culturii locale şi naţionale, participarea la manifestări cultural, precum şi deschiderea interesului spre cultura diversă a Europei ) , indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI.

Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important in formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toata durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.

Având aceste deziderate, profesoara de limba română Ionela Neagoe (director adjunct la COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR) şi Alina Nicolae, profesor de limba română la ŞCOALA GENESIS, în cadrul parteneriatului dintre ŞCOALA GENESIS şi COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, organizează demersul didactic astfel încât să se realizeze competenţele de comunicare indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba română, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise ,î in diverse situaţii de comunicare. Fiind deopotrivă o disciplină din curriculum naţional şi limba de şcolarizare, studierea limbii române asigură formarea competenţelor de comunicare necesare în toate domeniile de cunoaştere şi de activitate.

Strategia didactică, în cadrul catedrei de limba română, are la bază lucru diferenţiat pentru a se asigura fiecărui elev, progresul şcolar, în funcţie de particularităţile sale.

• Performanţă

Această secţiune vizează un program de pregătire pentru olimpiade şi concursuri realizate în parteneriat cu COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR , fiind coordonat de doamna profesor Ionela Neagoe pe care o recomandă experienţa demonstrată de performanţele elevilor de la COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, cărora li se alătură şi elevii ŞCOLII GENESIS.

Avantajele acestui program de pregătire sunt: suportul textual bogat, exerciţiile variate şi maniera de lucru, care este specifică unui concurs: lucrările se redactează pe foaie de examen, elevii având astfel prilejul de a se familiariza cu atmosfera de concurs, corectarea făcându-se după barem – un barem ce este explicat şi elevilor.

Exerciţiile pentru compoziţii încurajează, în primul rând autonomia elevului care, urmând sugestiile proiectează în compuneri artistice sau tehnice, imaginea puterii sale creatoare şi, în aş doilea rând, susţine parteneriatul profesor – elev, profesorul rămânând o componentă esenţială a feedbackului prin observaţiile şi sugestiile sale.

• Recuperare

Catedra de limba română a stabilit un program de asistenţă care urmăreşte să ofere suport elevilor pe parcursul anului şcolar în vederea recuperării unor noţiuni şi a exersării unor abilităţi de comunicare pe care aceştia nu le stăpânesc suficient.

Programul de mentorat şi consiliere reprezintă orele de lucru desfăşurate la solicitarea elevilor.

În cadrul acestui program, profesorii de limba română oferă consiliere individuală elevilor care solicită explicaţii suplimentare pentru lămurirea unor noţiuni, reluându-se aspectele teoretice şi aplicarea lor în exerciţii.

• Admitere la liceu

Pregătirea pentru admiterea la liceu se realizează în parteneriat cu COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR şi se desfăşoară sub coordonarea doamnei Ionela Neagoe, profesor de limba română şi Director adjunct la COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR.

În cadrul acestui program doamna Ionela Neagoe, profesor de limba română, parcurge programa şcolara pentru Evaluarea Naţională, anul şcolar 2013-2014, organizând demersul didactic pe trei secţiuni.

– partea teoretică (ce vizează atât actualizarea unor noţiuni dobândite anterior, cât şi aprofundarea cunoştinţelor noi)

– partea de aplicaţii – teste

– modele de subiecte pentru examenul de admitere la liceu

– simularea de examen – periodic, elevii sunt duşi la COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR pentru a se obişnui cu atmosfera unui liceu şi pentru a învăţa să-şi gestioneze emoţiile în timpul examenului.

Testările se desfăşoară după rigorile unui examen de admitere: lucrările sunt redactate pe foi de examen, sigilate şi corectate de o comisie formată din profesori de limba română, de la catedra COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR.

Pentru realizarea unei cât mai eficiente evaluări, ŞCOALA GENESIS a implementat sistemul de interevaluare.

Valorificând parteneriatul cu catedra de limba română a COLEGIULUI NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR , cunoştinţele dobândite de către elevi sunt verificate periodic prin aplicarea unor teste complexe de evaluare formativă. Testele sunt elaborate şi corectate de profesorii catedrei de limba română de la COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR.

În urma interevaluărilor se stabileşte programul de aprofundare şi recuperare pentru fiecare elev.

Clubul de lectură îşi desfăşoară activitate pe 2 secţiuni;
Lectura recomandată (profesor Alina Nicolae)
Literatura – universul magic (profesor Ionela Neagoe).

• Lectura recomandată, parcursă şi verificată în cadrul orelor de limba română.

Lectura este o componentă importanta a catedrei de limba română şi, de aceea, la începutul şi la încheierea fiecărui an şcolar, elevilor li se recomandă o listă de lecturi potrivite pentru: dezvoltarea interesului pentru lectură, dezvoltarea capacităţii de a comunica observaţiile, gândurile, stările sufleteşti în relaţie cu viaţa şi ambianţa socio-culturală şi pentru transpunerea unor opere literare în alte registre artistice.

Pe parcursul anului şcolar, în cadrul orelor de limba română, sunt discutate operele recomandate, analiza literară finalizându-se cu elaborarea unor fişe de lecturi ce fixează informaţiile dobândite.

• Literatura – universul magic

Cercul de lectură vizează formare şi dezvoltarea competenţelor de comunicare – scopul general urmărit de învăţământul actual, fiind acela de a cultiva un profil intelectual, moral, complet al omului, capabil de o integrare rapidă în viaţa socială. Promovând gândirea creativă, folosirea diverselor modalităţi de comunicare în situaţii reale, susţinem copilul în a-şi forma o cultură comunicaţională şi literară care să îl ajute să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, formându-şi, consolidându-şi o scară justă de valori.

Comunicarea este esenţială pentru om, dar pentru a comunica, trebuie să înţelegi lumea în ansamblul ei şi,de aceea, am propus ca temă de studiu pentru acest opţional: LITERATURA—UNIVERSUL MAGIC. Cercul de lectură vizează, atât însuşirea unor noţiuni teoretice de bază, cât şi aplicarea unor aspecte practice, atractive. Se încearcă determinarea elevilor de a înţelege opera literară ca pe o comunicare a unor gânduri, trăiri, sentimente, ca pe o posibilitate de a cunoaşte, de a simţi, de a valoriza.

Textele suport au fost stabilite răspunzând interesului elevilor pentru elementele comice şi fantastice din literatură. De aceea, se parcurg, alături de operele ilustrative pentru diverse genuri şi specii literare, şi texte din literatura fantastică.

Dorinţa elevilor de a citi cât mai mult este susţinută şi prin posibilitatea de a împrumuta cărţi de la Biblioteca COLEGIULUI NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, ca urmare a parteneriatului stabilit cu ŞCOALA GENESIS.

•FILIT

În perioada 23-27 octombrie 2013 aavut loc Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere la Iaşi(FILIT), festival la care ŞCOALA GENESIS participat cu copiii de gimnaziu.

Festivalul a reunit peste 100 de profesionişti ai cărţii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Scriitori, traducători, editori, organizatori de festival, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri şi jurnalişti culturali – cu toţii au fost în centrul unor evenimente destinate, pe de o parte, publicului larg, dar şi specialiştilor din domeniu.

In cadrul excursiei organizatela Iaşide Alina Nicolae, profesor de limba română, elevii de gimnaziu au avut ocazia de a pătrunde în lumea cărţilor, de a interacţiona cu personalităţi din literatura română şi străină şi au avut prilejul de a observa o abordare nouă a literaturii prin întâlnirea cu un scriitor contemporan în ipostaza actorului ce îşi prezintă creaţia printr-un colaj de texte monologate transmise publicului într-o manieră sincretică – muzica, dansul şi decorul fiind elemente ce i-au ajutat pe elevi să înţeleagă literatura ca pe o imagine a vieţii.

•Gaudeamus

Sâmbătă, 23.11.2013 elevii claselor de gimnaziu au fost invitaţi, alături de doamna profesor de limba română, Alina Nicolae, la Târgul Internaţional Gaudeamus Carte de învăţătură, organizat de Radio România.

Programul de evenimente: lansări de carte, conferinţe, proiecţii de film, ateliere creative se adresează unui public diversificat ca vârste şi preocupări, iar participarea la astfel de evenimente le întăreşte elevilor interesul pentru cultură prin dezvoltarea gustului estetic şi pasiunii pentru lectură.

• Întâlnire cu un scriitor

În cadrul acestui program, elevii se vor întâlni cu un scriitor contemporan şi vor putea pătrunde în universul subiectiv al creaţiei literare, primind direct de la creator semnificaţiile ascunse sub cuvinte.

De asemenea elevii vor prezenta propriile creaţii artistice, făcându-se schimbul de rol pentru susţinerea şi motivarea creativităţii lor.

• Teatru

Elevii vor viziona, într-un cadru non-formal, piese de teatru adecvate vârstei lor.